banner
Menu

Erasmus+ informacje ogólne

« wstecz

 

Nowy program UE Erasmus+ to kolejna edycja największego europejskiego programu jaki będzie realizowany w latach 2014-2020, i który jest kontynuacją poprzednich edycji SOCRATES/ERASMUS i LLP/ERASMUS.

Program Erasmus+ zastąpił poza programem „Uczelnie się przez całe życie/Erasmus” (LLP/Erasmus), także inne programy edukacyjne, takie jak: Leonardo da Vinci, Comenius, Gruntdvig, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów, m.in. Erasmus Mundus i Tempus.

Sport – to dziedzina, która może liczyć na dodatkowe wsparcie w programie.
 
Erasmus Plus - program dotyczący kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu
Erasmus+ swoim zasięgiem obejmuje edukację szkolną, kształcenie i szkolenia zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukację dorosłych, młodzież oraz projekty centralne i sport.

Program Erasmus+ obejmuje 5 typów działań:

3 kluczowe (zdecentralizowane) – koordynowane przez Narodową Agencję w Warszawie:

AKCJA 1: Mobilność edukacyjna

 

 • Międzynarodowa mobilność edukacyjna studentów, absolwentów, pracowników
 • Wspólne Studia Magisterskie Erasmus Mundus (Joint Master Degrees)
   

AKCJA 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
(nowe programy nauczania, zróżnicowane metody i narzędzia dydaktyczne, współpraca z przedsiębiorstwami i otoczeniem zewnętrznym uczelni) realizowana poprzez:

 

 • Partnerstwa strategiczne
 • Sojusze na rzecz wiedzy
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego

 

AKCJA 3: Wsparcie dla reform w obszarze edukacji

2 centralne – koordynowane centralnie przez EACEA w Brukseli
 

 


Szkoły Wyższe mogą aplikować o wsparcie finansowe w ramach dwóch akcji:


Akcja 1: Mobilność edukacyjna http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1/

 

 • Wyjazdy studentów i pracowników uczelni (aplikowanie do Narodowej Agencji w Warszawie)
 • Wspólne studia magisterskie (aplikowanie do EACEA w Brukseli)
   

Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-2/

 

 • Partnerstwa strategiczne - projekty wielostronne realizowane z udziałem polskich instytucji (aplikowanie do Narodowej Agencji w Warszawie)
 • Sojusze na rzecz wiedzy (aplikowanie do EACEA w Brukseli)

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie koordynuje projektem z zakresu Akcji 1, w którym realizowane są: 
1)  Wyjazdy studentów na studia
2)  Wyjazdy studentów i absolwentów (do 1 roku po obronie pracy*) na praktyki
3)  Wyjazdy nauczycieli akademickich  na tygodniowe wyjazdy, w celu prowadzenia zajęć  dydaktycznych
4)  Wyjazdy pracowników na tygodniowe wyjazdy szkoleniowe

Celem programu Mobilność edukacyjna jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.
 
Ponadto Mobilność międzynarodowa Erasmus+ zostaje rozszerzona o tzw. kraje partnerskie/trzecie, sąsiadujące z Unią Europejską, które dopuszczono do udziału w niektórych Akcjach Erasmus+ (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosovo, Czarnogóra, Serbia, Federacja Rosyjska).

 

 
Udział w programie Erasmus+  Akcja 1: 'Mobilność edukacyjna' to: 

  

 

dla studentów i absolwentów:

 

 

 • realizacja części studiów w zagranicznej uczelni i w międzynarodowym otoczeniu
 • praktyka w zagranicznym przedsiębiorstwie (studenci)
 • staż absolwencki w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie (tzw. "recent graduates")
 • poprawa znajomości języków obcych
 • nawiązanie nowych kontaktów
 • poznanie innych kultur
 • wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • wyjazdy pracowników (nauczyciele akademiccy, inni pracownicy) do zagranicznych instytucji w celu udziału w szkoleniach
 • udział pracowników w różnego rodzaju projektach

 

dla pracowników:

 

 

 

 

dla uczelni:

 

 

 • umiędzynarodowienie kształcenia
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej
 • poszerzanie oferty dydaktycznej i zwiększanie jej innowacyjnego charakteru

 

Więcej informacji:

Narodowa Agencja Erasmus+ w Warszawie  http://erasmusplus.org.pl/o-programie/

Agencja Wykonawcza ds. Kultury i sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus