Portal Rekrutacyjny - Aktualności

11.07.2017

 

Osoby przyjęte na I rok studiów i ubiegające się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 zobowiązane są do złożenia w terminie od 1 sierpnia do 5 października 2017 r. następujących dokumentów:


1.   Wniosek o przyznanie pomocy materialnej (zał. nr 1) - należy wpisać rodziców i rodzeństwo uczące się (do 26 roku życia)  i pozostające na utrzymaniu rodziców.


2.   Zaświadczenie   z   Urzędu   Skarbowego  lub oświadczenie o   dochodach   za   2016   rok dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny (rodziców – oddzielnie dla matki i ojca). Zaświadczenie powinno zawierać: kwotę dochodu brutto, kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę składki na ubezpieczenie społeczne.


3.  Zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny, którzy osiągnęli dochód zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 roku (ZUS, KRUS lub zakład pracy).


4.  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej za rok 2016 i działów specjalnych produkcji rolnej dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – podać sposób opodatkowania i osiągnięte z tego tytułu dochody za 2016 r. (ryczałt i karta podatkowa – zał. nr 8).


5.  Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o posiadaniu bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego w roku 2016 (w ha fizycznych i przeliczeniowych) dla każdego z członków rodziny.


6.  Zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem (wysokość netto zasiłku za pełny miesiąc) lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny: rodzice, student i rodzeństwo studenta studiujące w systemie niestacjonarnym pozostające na utrzymaniu rodziców.


7. Jeżeli student otrzymuje alimenty – przedkłada aktualny wyrok sądowy o wysokości przyznanych alimentów, przekazy, przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów - w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, bądź zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2016.


8.    Zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymanych zasiłkach z Ośrodka Pomocy Społecznej.


9.  Zaświadczenia lub oświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół (aktualne tj. z miesiąca września dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych i z października dla uczniów szkół wyższych).


10.  W przypadku rodzeństwa, które nie uczęszcza do szkół (w wieku do 7 lat) ksero aktu urodzenia bądź inny dokument.
 


Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów UP znajdują się na stronie internetowej: www.up.lublin.pl/pomoc-materialna/


Dokumenty należy złożyć w Dziale Spraw Socjalnych Studentów UP Lublin

ul. Langiewicza 6, DS.  „CEBION”, 20-035 Lublin, tel.  (81) 441-14-81 (do 83), wew. 105, 108, 109, 127 lub (81) 533-06-24


 


« wstecz